zap דפי זהב - ממשק ניהול האתרים - הדרכה ללקוחות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שילוב תמונה לצד טקסט

 
מדריך זה מדגים כיצד לשלב רכיב תמונה לצד רכיב טקסט באמצעות אלמנט העמודות.
ניתן לשלב בתוך עמודות גם סוגים אחרים של רכיבים. השימוש בטקסט ותמונה הוא רק לצורך הדגמה.
 
 
 
 

א. שילוב אלמנט העמודות בעמוד

ראשית, נפתח את חלונית ארגז הכלים:
 
נלחץ על "ארגז כלים" לפתיחת חלונית תפריט רכיבי העמוד.
 
 
 
בחלונית "ארגז כלים" תחת קטגורית "מבנה" ניתן למצוא את פריטי ה"קופסא" וה"עמודות". לצורך ההדגמה נעבוד עם אלמנט העמודות. העבודה עם אלמנט הקופסה מתבצעת באופן דומה.
 
נבחר את האלמנט "עמודות": נלחץ מבלי להרפות על הפריט "עמודות" ונרחף איתו לעבר האזור הרצוי בעמוד.
נשלב את האלמנט במיקום הרצוי בעמוד: בזמן הריחוף עם האלמנט בשטח העמוד ניתן לשים לב להופעת מלבנים בעלי קו כחול מקווקו בהתאם למיקום הסמן. מלבנים אלו מורים היכן ימוקם האלמנט כאשר נשחרר אותו. כאשר יופיע מלבן באיזור הרצוי נשחרר את פריט העמודות שגררנו כדי למקם אותו.
 
 
 
 

 

ב. שילוב רכיבי תוכן בתוך תאי העמודות

כעת, נגרור לתוך תאי העמודות את רכיב הטקסט ורכיב התמונה.
 

שלב 1 - שילוב רכיב טקסט

בחלונית "ארגז כלים" תחת קטגוריית "בסיסי" ניתן למצוא רכיבים שניתן לשלב באמצעות המערכת.
 
נבחר את הרכיב "טקסט מעוצב": נלחץ מבלי להרפות על הרכיב "טקסט מעוצב" ונרחף איתו לעבר העמודה הימנית באלמנט העמודות שהוספנו.
נשלב את הרכיב בתוך העמודה: כאשר נרחף עם הרכיב בתוך העמודה הריקה אמור להופיע  במסגרת שמכילה אותה מלבן ירוק. כאשר יופיע המלבן הירוק נשחרר את הלחיצה כדי למקם האלמנט. כאשר מופיע מלבן ירוק באלמנט בו מרחפים האלמנט שמשחררים ימוקם בתוך אותו אלמנט (אם קיימים בו כבר רכיבים אז האלמנט שמשחררים ימוקם מתחת לרכיבים שכבר קיימים).
להסבר כיצד למלא את רכיב הטקסט בתוכן ניתן להיעזר במדריך לעריכת טקסט.
 
 

שלב 2 – שילוב רכיב תמונה

להדרכה מפורטת כיצד להעלות תמונות ולשלבן בגוף עמוד היעזרו במדריך לעבודה עם תמונות.
 
נבחר תמונה מתוך מאגר הקבצים.
נגרור את רכיב התמונה לתוך התא השמאלי של העמודה.
 
 
 
 
 
 
זו התוצאה שהתקבלה מיד אחרי גרירת האלמנטים לתוך העמודות:
 
 
 
 
 
 
כעת עלינו לערוך את הגדרות העמודות והרכיבים כדי להגיע לעיצוב הרצוי. מיד יודגם כיצד.
 
 

 

ג. הזזת קו החלוקה בין העמודות

נעמוד על קו החלוקה שמפריד בין שתי העמודות. ברגע שסמן העכבר משתנה למצב גרירה נלחץ ונסיט את הקו בהתאם לחלוקה הנדרשת.
 
 
 

 

ד. הוספת שוליים ומסגרת לתמונה

לבסוף, נוסיף לתמונה שוליים מימין כדי להרחיק ממנה את הטקסט וכן נוסיף לה מסגרת.
להדרכה כיצד לעשות זאת אנא היעזרו במדריך לעבודה עם תמונות.
להלן התוצאה שהתקבלה לאחר עיצוב האלמנט: