zap דפי זהב - ממשק ניהול האתרים - הדרכה ללקוחות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ארגון הרכיבים בעמוד

 
 
מדריך זה מציג כלים המאפשרים לשלוט במיקומם של כל סוגי הרכיבים במערכת לרבות טקסט ותמונה.
 
 
 
 
 
 

א. קופסאות/רכיבים לעומת עמודות

על מנת לשלוט במיקום של רכיבים בעמוד יש להכיר את האלמנטים המבניים הבסיסיים המרכיבים את העמוד: קופסאות-רכיבים ועמודות.
קופסאות/רכיבים – קופסה היא אלמנט שיכול להכיל מספר רכיבים. הקופסה משתרעת למלוא רוחב הקופסא שמכילה אותה אלא אם הוגדר אחרת. כל הרכיבים במערכת, לרבות טקסט ותמונה, מתנהגים כמו קופסאות ובד"כ משתרעים למלוא רוחב הקופסה שמכילה אותם. החלוקה בין קופסה לקופסה היא אופקית - קופסה שנוסיף אחרי קופסה קיימת תתמקם בשורה מתחתיה.
עמודות - אלמנט שמאפשר לארגן רכיבים זה לצד זה תוך יצירת חלוקה אנכית. כל עמודה מהווה קופסה בפני עצמה וניתן לשלוט בה באופן נפרד באמצעות חלונית המאפיינים כפי שניתן לעשות במקרה של קופסאות ורכיבים.
 
קופסאות ורכיבים - ארגון רכיבים זה מתחת לזה:
 
 
 
 
עמודות - ארגון רכיבים זה לצד זה:
 
 

 
 
 

ב. שליטה במיקום של אלמנט ביחס לאלמנט שמכיל אותו 

 
 
1נלחץ לחיצה כפולה על האלמנט אותו רוצים לערוך כדי לפתוח את חלונית המאפיינים שלו. בתוך חלונית המאפיינים נפתח את לשונית סגנון כדי להציג את הגדרות הסגנון של האלמנט.
2"סטיילים פנימיים" – בחירת תת-הרכיב אותו מעוניינים להגדיר: מאפשר מעבר בין תתי-הרכיבים השונים של האלמנט. תיבה זו שימושית בעיקר ברכיבים מורכבים כגון גלריות המכילות תתי-רכיבים רבים.
3"רוחב" ו"גובה" – ממדי האלמנט: בד"כ ניתן ואף רצוי שלא להגדיר ממדים כדי שהאלמנט יקבל את ממדיו באופן אוטומטי לפי התוכן שהוא מכיל ולפי הגדרות השוליים.
4"יישור": הצמדה של התוכן לצדי האלמנט או למרכזו.
5"שוליים" (שוליים חיצוניים): דחיקת האלמנט מכל אחד מארבעת הכיוונים מצדו החיצוני. בנוסף, ניתן להשתמש בפקודת "מרכז" כדי למרכז את האלמנט. ניתן להזין ערכים בפיקסלים או להזיז את הסליידר.
6"דיפון" (שוליים פנימיים): דחיקת האלמנט מכל אחד מארבעת הכיוונים מצדו הפנימי.
 
 
שימו לב!
  • החלת שינויים בשדות: על מנת לשמור ערך שהוזן בשדה בתוך חלונית יש ללחוץ על מקש Enter. לחילופין ניתן ללחוץ עם העכבר במקום כלשהו באותה חלונית. 
  • "רענן עיצוב": במקרים מסויימים הפעולה שהתבצעה מתעדכנת בתצוגה רק אחרי שלוחצים "רענן עיצוב" בסרגל הכלים העליון.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ג. פעולות על רכיבי עמוד והתמצאות במערך הרכיבים

תפריט כפתור עכבר ימני

1לחיצה על האובייקט: כפתור עכבר ימני פותח את תפריט ניהול האלמנט (2). לחיצה כפולה בכפתור עכבר ימני או שמאלי תפתח את חלונית סגנון ומאפייני האלמנט (במקרה של טקסט, עורך הטקסט נמצא בחלונית המאפיינים). ניתן ללחוץ בכל שטח האלמנט כולל בפס העליון הכחול. הסבר על חלונית הסגנון הוצע בחלק ב' בעמוד זה.
2תפריט כפתור עכבר ימני – מאפשר לבצע את הפעולות הבאות:
  • "בחר הורה": בוחר את אלמנט האב, כלומר את האלמנט שמכיל את האלמנט הנוכחי.
  • "גזור", "העתק" ו"הדבק": מאפשרים להעתיק להעביר אובייקט למיקום אחר.
  • "מחק": מוחק את האלמנט. שימו לב! מומלץ לבצע שמירה לפני ביצוע פעולה זו על מנת שתשמש כגיבוי למקרה שתתחרטו על פעולת המחיקה (לדוגמה במקרה שימחק האלמנט הלא נכון). הדרך היחידה לבטל מחיקה היא לצאת מהעורך ללא שמירה כדי לטעון מחדש את הגרסה האחרונה שנשמרה.
  • "העבר מעלה", "העבר מטה": שולט בסדר האלמנטים שנמצאים בתוך אותה קופסה.
  • "סגנון", "מאפיינים": פתיחת חלונית סגנון ומאפייני האלמנט. 
3נקודת גרירת האלמנט: תפיסה בנקודה זו תאפשר לגרור את הרכיב למקום אחר בעמוד.
 
 
 

התמצאות במערך האלמנטים בעמוד

ישנם מקרים בהם מתעורר צורך לערוך אלמנט חיצוני שמכיל בתוכו אלמנטים פנימיים (לדוגמא במקרה של עמודות). במקרה כזה לחיצה באיזור האלמנט תבחר רק את האלמנטים הפנימיים. כדי לבחור את האלמנט החיצוני יש להכיר תצוגת היררכיית הרכיבים. תצוגה זו נמצאת בפס הכחול בחלקו העליון של כל אלמנט. פס זה מכיל בצדו הימני מידע על זהות הרכיב ועל זהות הרכיבים שמכילים אותו ומאפשר לדלג אליהם.
 
1זהות הרכיב הנוכחי: תיאור סוג הרכיב הנבחר.
2זהות הרכיב שמכיל את האלמנט הנוכחי: לחיצה על פריט זה תבחר את רכיב האב שמכיל את האלמנט. פעולה זו עשויה לשמש במקרה שמעוניינים לבחור קופסה או עמודות שמכילות מספר אלמנטים לצד האלמנט הנבחר. במידה ורוצים לדעת מהו רכיב האב לפני שעוברים אליו, ניתן לרחף עליו עם סמן העבר והרכיב יקבלת מסגרת כחולה.
3פתיחת רשימת היררכית של כל רמות האב: לחיצה תפתח את תפריט רמות האב (4).
4תפריט רמות האב: התפריט מציג את המבנה ההיררכי של האלמנטים שמכילים את האלמנט הנוכחי. ככל שהפריט נמוך יותר בתפריט כך רמת האלמנט גבוהה יותר בעמוד. לחיצה על פריט תבחר את האלמנט התואם. גם כאן, במידה ורוצים לדעת מהו הרכיב לפני שעוברים אליו, ניתן לרחף עליו עם סמן העבר והרכיב יקבלת מסגרת כחולה.
 
 
 

 
 
 

ד. עריכת עמודות

הזזת קו החלוקה בין העמודות

נעמוד על קו החלוקה שמפריד בין שתי העמודות. ברגע שסמן העכבר משתנה למצב גרירה נלחץ ונסיט את הקו בהתאם לחלוקה הנדרשת.
 
 

קביעת מספר העמודות

1פתיחת תפריט המאפיינים: נלחץ על קו החלוקה בין העמודות על מנת לפתוח את תפריט המאפיינים (לחילופין ניתן לבחור את העמודות וללחוץ על פס הכותרת הכחול שלהן).
2מעבר ללשונית "עמודות - מאפיינים".
3קביעת מספר העמודות.
4קביעת רוחב העמודות באחוזים.